Firma „Šlechtění jetelů a trav Dr. Hana Jakešová“ má právní formu volné živnosti
pro fyzické osoby se sídlem na území ČR. Firma byla zřízena v roce 2003. Podnik disponuje vlastními polnostmi a mechanizací.

V roce 2010 byla firmě uznána odrůda „Venca“ psinečku tenkého (Agrostis capillaris). Kromě této odrůdy měla firma přihlášeny dva kandivary, a to kostřavy luční (Festuca pratensis), a mezidruhového hybridu mezi jetelem lučním x jetelem prostředním (přihlášeno společně s VÚP Troubsko a Přírodovědeckou fakultou Masarykovy Univerzity).

Dva výše zmíněné kandivary byly UKZUZ uznány v roce 2013. Co se hybridní jetelové odrůdy týká, vlastnická práva jsou sdílena s Přírodvědeckou Fakultou Masarykovy Univerzity a s firmou VÚP Troubsko.

Nabízíme licenční množení naších odrůd:

Agrostis capillaris L. – odrůda psinečku tenkého „Venca“

Venca je tetraploidní trávníková odrůda.

Růstový habitus na podzim v roce zásevu střední až polorozkladitý. Barva listu tmavě zelená. Doba metání střední. Jemnost trávníku vysoká.

Vhodný komponent do směsí pro jemné okrasné trávníky a jiné specifické trávníkové plochy.

Festuca pratensis Huds. – odrůda kostřavy luční „Pastorela“

Pastorela je diploidní odrůda pro pastevní využití.

Růstový habitus v metání střední až polorozkladitý. Doba metání střední až pozdní. Rychlost jarního růstu středně vysoká až vysoká. Hustota obrůstání po sečích středně vysoká až vysoká. Méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení rzemi.

Výnos zelené hmoty ve všech užitkových letech středně vysoký. Výnos suché hmoty v prvním a druhém užitkovém roce středně vysoký ve třetím užitkovém roce vysoký. Výnos zelené hmoty v první seči v prvním a druhém užitkovém roce nízký, ve třetím užitkovém roce středně vysoký.

Výnos suché hmoty v první seči v prvním a třetím užitkovém roce středně vysoký, ve druhém užitkovém roce nízký.

Pastorela je kvalitní odrůda z hlediska pícninářství. Může být využita v rámci dočasných porostů ve směsích s dalšími trávami nebo v jetelotravních směsích. Její využití je však možné i u TTP.

Trifolium medium x Trifolium pratense — odrůda jetele „Pramedi“

Odrůda Pramedi byla vyšlechtěna na základě mezidruhového křížení jetele lučního (Trifolium pratense L.) cv. Tatra (2n = 4x = 28) a jetele prostředního (T. medium L.) (2n = 8x = 64).

Odrůdu Pramedi doporučujeme využít jako pícninu na orné půdě v čistosevu nebo ve směsích s travami, k přímému zkrmování nebo konzervaci a jako  komponentu jetelotravních směsí pro zakládání či obnovu TTP.

Podle dostupných informací dosud nebyla odrůda jetele tohoto hybridního typu v Evropě, potažmo ve světě vyšlechtěna. Jedná se o naprosto originální výsledek. Naše konsorcium získalo za odrůdu „Pramedi“ ocenění Zlatý klas za rok 2013.

Novinky: v roce 2017 nám byly uznány odrůdy jetele prostředního (T. medium L.) „Ruza“ a jetele kavkazského (T. ambiguum M. BIEB) „Kozak“ (6n).­