1) K dispozici je podniková laboratoř využívající metody:

  • Flow-cytometrie (Partec Sysmex)
  • Mikroskopie

2) Čistění osiva

K dispozici jsou laboratorní čističky osiv (Kamas) a středně velká čistička osiv (JK Machinery)

3) Polní pokusnictví

Firma dále nabízí polní pokusnictví – maloparcelní pokusy na zelenou píci i na semeno ve znáhodněných blocích

4) Sestavování směsí

Nabízíme také poradenství s výběrem pícních a trávníkových směsí pro konkrétní lokalitu a  podmínky stanoviště

5) Ve spolupráci s jinými institucemi jsou využívány další metody:

  • GISH – (genomická in situ hybridizace) – Ústav exp. botaniky ČAV v Olomouci, která umožňuje identifikaci a vizualizaci chromozomů nebo jejich částí, příslušejících buď jeteli lučnímu nebo jeteli prostřednímu.
  • NIRS – infračervená spektroskopie – VÚRV Ruzyně, pracoviště Jevíčko, stanovení kvalitativních parametrů biomasy trav a jetelů
  • Elektronová mikroskopie – ÚMBR Biologické centrum Akademie věd ČR, České Budějovice
  • ELISA testy – ÚMBR Biologické centrum Akademie věd ČR, České Budějovice